Cho thuê, mượn chứng chỉ hành nghề dược sẽ bị thu hồi

136